drukuj
Home staging - kurs specjalistyczny

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

HOME STAGING, CZYLI ARANŻACJA, STYLIZACJA I ORGANIZACJA PREZENTACJI MIESZKAŃ I DOMÓW

Proszę wypełnić formularz i przesłać go wraz z kopią wpłaty na:

 

e-mail: sekretariat@swraiz.pl

 

KONTO BANKOWE: BPS II O/WROCŁAW: 48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 09 maja 2018r.

Jednostkowy koszt udziału 1600,00 zł (**)

Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
rezygnacja do 09 maja 2018 r. - bezpłatnie
rezygnacja do 10 maja 2018 r. – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
rezygnacja po 10 maja 2018 r. – powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.  
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

Koszt wydania duplikatu Dyplomu Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania wynosi 25 zł brutto.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane w dyplomie, spowodowane niewłaściwie/nieczytelnie wypełnionym formularzu zgłoszenia.

`Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) SWRAIZ z siedzibą w we Wrocławiu przy pl. Św. Maciej 21. (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia kursu oraz w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje składającemu je prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia.

`Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  SWRAiZ  moich danych osobowych w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych, czy innych form kształcenia, organizowanych przez SWRAiZ`.

 

[  ] Tak, wyrażam zgodę          [  ] Nie, wyrażam zgody

  

………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                       Data i czytelny  podpis

(*) niewłaściwe skreślić

(**) 10% zniżka dla członka DOSPON/pracownik członka DOSPON/kursanta DOSPON